Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING A LAWYER ARBEIDSRECHT

Dit is de privacyverklaring van A Lawyer Arbeidsrecht. A Lawyer Arbeidsrecht is een advocatenkantoor, gevestigd te (1411 PX) Naarden aan de Peperstraat 7.

A Lawyer Arbeidsrecht waarborgt de bescherming van de privacy van personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. A Lawyer Arbeidsrecht neemt hierbij de wettelijke vereisten, die aan de bescherming van persoonsgegevens zijn worden gesteld, in acht. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in de privacywetgeving en kunnen hieraan om die reden geen rechten ontlenen.

Met deze privacyverklaring informeert A Lawyer Arbeidsrecht u over wiens persoonsgegevens A Lawyer Arbeidsrecht verwerkt, welke gegevens worden verwerkt, voor welke doelen en op welke grondslagen dat gebeurt en wat uw rechten zijn. Onderaan deze privacyverklaring vindt u de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.

Van wie verwerkt A Lawyer Arbeidsrecht persoonsgegevens?

• cliënten van A Lawyer Arbeidsrecht;

• ontvangers van mailing van A Lawyer Arbeidsrecht;

• gebruikers van het contactformulier op onze website;

• personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met A Lawyer Arbeidsrecht;

• bezoekers van onze website.

A Lawyer Arbeidsrecht verwerkt de persoonsgegevens die (in)direct aan ons zijn verstrekt. U kunt daarbij denken aan onder andere uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres of een kopie van uw identiteitsbewijs.

Waarom mag A Lawyer Arbeidsrecht uw persoonsgegevens verwerken? A Lawyer Arbeidsrecht mag uw persoonsgegevens verwerken op één of meer van de volgende grondslagen:

• u hebt A Lawyer Arbeidsrecht toestemming gegeven voor de verwerking. Indien u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze altijd weer intrekken;

• de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en A Lawyer Arbeidsrecht;

• A Lawyer Arbeidsrecht heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken;

• A Lawyer Arbeidsrecht heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Uw persoonsgegevens kunnen onder andere voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

• het bijhouden van een klantenbestand;

• het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht en de verlening van juridische diensten. Dat betekent dat persoonsgegevens soms gedeeld moeten worden met bijvoorbeeld wederpartijen, hun belangenbehartigers, gerechtelijke instanties en andere geschillenbeslechters;

• het versturen van (digitale) mailing en nieuwsbrieven (bijvoorbeeld voor informatie over onze dienstverlening, aankondigingen of uitnodigingen voor evenementen en nieuwsberichten);

• het nakomen van een wettelijke verplichting;

• het opnemen en onderhouden van contact.

A Lawyer Arbeidsrecht kan een derde (“verwerker”) de opdracht geven uw persoonsgegevens te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen A Lawyer Arbeidsrecht en de verwerker is in dat geval verplicht. A Lawyer Arbeidsrecht zal ervoor zorgen dat deze verwerkersovereenkomst wordt gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.

A Lawyer Arbeidsrecht bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving vereist is.

A Lawyer Arbeidsrecht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 

U hebt het recht A Lawyer Arbeidsrecht te verzoeken om inzage in, rectificatie van dan wel het wissen of verwijderen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens dan wel om overdracht van uw persoonsgegevens. Voor vragen dan wel een verzoek tot inzage, correctie van uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking, verwijdering of intrekking van uw toestemming of voor het maken van bezwaar kunt u contact opnemen via annerieke@alawyer.nl (of telefoonnummer 06-24113515). Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door A Lawyer Arbeidsrecht, hebt u het recht deze klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).