Algemene Voorwaarden

Privacy

 1. A Lawyer is een eenmanszaak. A Lawyer is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67577695.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die A Lawyer en aan haar verbonden medewerkers in opdracht van derden verrichten, waaronder begrepen vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Uitsluitend A Lawyer zal gelden als opdrachtnemer bij opdrachten die A Lawyer voor haar klanten uitvoert, ook als een bepaalde aan A Lawyer verbonden medewerker een bepaalde opdracht uitvoert. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet op de dienstverlening van A Lawyer van toepassing.
 4. A Lawyer treft gepaste maatregelen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt overeengekomen, verleent de opdrachtgever toestemming om bij dossierbeheer en communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke (technische) middelen, waaronder het internet (de cloud). A Lawyer is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade ontstaan doordat derden zich zonder toestemming van A Lawyer toegang verschaffen tot vertrouwelijke informatie.
 5. Eventuele klachten over de dienstverlening door A Lawyer worden afgehandeld conform de kantoorklachtenregeling van A Lawyer. Bedoelde regeling wordt op verzoek wordt verstrekt.
 6. Iedere aansprakelijkheid van A Lawyer wordt beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van A Lawyer in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van A Lawyer komt. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van A Lawyer plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van A Lawyer beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 5.000,-.
 7. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens A Lawyer in ieder geval 12 maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.
 8. A Lawyer is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen indien zij dat noodzakelijk acht. A Lawyer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit tekortkomingen van deze derden.
 9. Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van A Lawyer, vrijwaart de opdrachtgever A Lawyer voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht.
 10. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van A Lawyer berekend op basis van een door A Lawyer vastgesteld uurtarief, vermeerderd met BTW (indien van toepassing). A Lawyer is gerechtigd haar uurtarieven periodiek aan te passen. Gewerkte delen van een uur worden afgerond tot een veelvoud zes minuten.
 11. A Lawyer brengt in beginsel maandelijks het verschuldigde honorarium en gemaakte kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt (zoals griffierechten, kosten voor inzage van relevante KvK documenten, reis-, deurwaarders- en vertaalkosten) bij de opdrachtgever in rekening.
 12. Indien A Lawyer met de opdrachtgever heeft afgesproken dat er een voorschot zal worden betaald, is A Lawyer gerechtigd dit voorschot te verrekenen met de einddeclaratie.
 13. A Lawyer hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is A Lawyer gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden.
 14. Indien de opdrachtgever de declaraties niet tijdig betaalt, is hij vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd en is A Lawyer gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15% van de hoofdsom.
 15. A Lawyer is gerechtigd dossiers na verloop van vijf jaren na het sluiten van een zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen.
 16. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en A Lawyer is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bevoegd in het geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter, met dien verstande dat A Lawyer bevoegd blijft geschillen voor te leggen aan de rechter die bevoegd zou zijn indien van deze forumkeuze geen sprake zou zijn.

 

PRIVACYVERKLARING A LAWYER

Dit is de privacyverklaring van A Lawyer. A Lawyer is een advocatenkantoor, gevestigd te (1412 GD) Naarden aan de Zwarteweg 10.

A Lawyer waarborgt de bescherming van de privacy van personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. A Lawyer neemt hierbij de wettelijke vereisten, die aan de bescherming van persoonsgegevens zijn worden gesteld, in acht. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in de privacywetgeving en kunnen hieraan om die reden geen rechten ontlenen.

Met deze privacyverklaring informeert A Lawyer u over wiens persoonsgegevens A Lawyer verwerkt, welke gegevens worden verwerkt, voor welke doelen en op welke grondslagen dat gebeurt en wat uw rechten zijn. Onderaan deze privacyverklaring vindt u de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.

Van wie verwerkt A Lawyer persoonsgegevens?

• cliënten van A Lawyer;

• ontvangers van mailing van A Lawyer;

• gebruikers van het contactformulier op onze website;

• personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met A Lawyer;

• bezoekers van onze website.

A Lawyer verwerkt de persoonsgegevens die (in)direct aan ons zijn verstrekt. U kunt daarbij denken aan onder andere uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres of een kopie van uw identiteitsbewijs.

Waarom mag A Lawyer uw persoonsgegevens verwerken? A Lawyer mag uw persoonsgegevens verwerken op één of meer van de volgende grondslagen:

• u hebt A Lawyer toestemming gegeven voor de verwerking. Indien u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze altijd weer intrekken;

• de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en A Lawyer;

• A Lawyer heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken;

• A Lawyer heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen onder andere voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

• het bijhouden van een klantenbestand;

• het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht en de verlening van juridische diensten. Dat betekent dat persoonsgegevens soms gedeeld moeten worden met bijvoorbeeld wederpartijen, hun belangenbehartigers, gerechtelijke instanties en andere geschillenbeslechters;

• het versturen van (digitale) mailing en nieuwsbrieven (bijvoorbeeld voor informatie over onze dienstverlening, aankondigingen of uitnodigingen voor evenementen en  nieuwsberichten);

 • het nakomen van een wettelijke verplichting;

• het opnemen en onderhouden van contact.

A Lawyer kan een derde (“verwerker”) de opdracht geven uw persoonsgegevens te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen A Lawyer en de verwerker is in dat geval verplicht. A Lawyer zal ervoor zorgen dat deze verwerkersovereenkomst wordt gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.

A Lawyer bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving vereist is.

A Lawyer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 

U hebt het recht A Lawyer te verzoeken om inzage in, rectificatie van dan wel het wissen of verwijderen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens dan wel om overdracht van uw persoonsgegevens. Voor vragen dan wel een verzoek tot inzage, correctie van uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking, verwijdering of intrekking van uw toestemming of voor het maken van bezwaar kunt u contact opnemen via telefoonnummer 06-24113515 of e-mailadres annerieke@alawyer.nl.  Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door A Lawyer, hebt u het recht deze klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).