Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden A Lawyer Arbeidsrecht 

1.     A Lawyer Arbeidsrecht is een eenmanszaak, tevens h.o.d.n. A Lawyer.  A Lawyer is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67577695. 

2.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die A Lawyer Arbeidsrecht en de aan haar verbonden medewerkers in opdracht van derden verrichten, waaronder begrepen vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.     Uitsluitend A Lawyer Arbeidsrecht zal gelden als opdrachtnemer bij opdrachten die A Lawyer Arbeidsrecht voor haar opdrachtgever uitvoert, ook als een bepaalde aan A Lawyer Arbeidsrecht verbonden medewerker een bepaalde opdracht uitvoert. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet op de dienstverlening van A Lawyer Arbeidsrecht van toepassing.

4.     A Lawyer Arbeidsrecht zal gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cli├źntrelatie. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt overeengekomen, verleent de opdrachtgever toestemming om bij dossierbeheer en communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke (technische) middelen, waaronder het internet (de cloud). A Lawyer Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade ontstaan doordat derden zich zonder toestemming van A Lawyer Arbeidsrecht toegang verschaffen tot vertrouwelijke informatie.

5.     Eventuele klachten over de dienstverlening door A Lawyer Arbeidsrecht worden afgehandeld conform de kantoorklachtenregeling van A Lawyer Arbeidsrecht. Bedoelde regeling wordt op verzoek wordt verstrekt.

6.     De zelfstandige advocaten van A Lawyer Arbeidsrecht hebben een eigen individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

7.     Iedere aansprakelijkheid van A Lawyer Arbeidsrecht wordt beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van de advocaat met wie een opdrachtovereenkomst is aangegaan in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van de advocaat komt. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van de betreffende advocaat plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van de advocaat beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 5.000,- (zegge: vijfduizend euro).

8.   A Lawyer Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: reputatieschade, gevolgschade, verlies van winst, verlies van omzet, verlies of aantasting van gegevens, verlies van goodwill.

9.  Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens A Lawyer Advocaten in ieder geval 12 maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.

10.  A Lawyer Arbeidsrecht is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen indien zij dat noodzakelijk acht. A Lawyer Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit tekortkomingen van deze derden.

11.  Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van A Lawyer Arbeidsrecht, vrijwaart de opdrachtgever A Lawyer Advocaten voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht.

12.  Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van A Lawyer Arbeidsrecht berekend op basis van een door A Lawyer Arbeidsrecht vastgesteld uurtarief, vermeerderd met BTW (indien van toepassing). A Lawyer Arbeidsrecht is gerechtigd haar uurtarieven periodiek aan te passen. Gewerkte delen van een uur worden afgerond tot een veelvoud zes minuten.

13.  A Lawyer Arbeidsrecht brengt in beginsel maandelijks het verschuldigde honorarium en gemaakte kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt (zoals griffierechten, kosten voor inzage van relevante KvK documenten, reis-, deurwaarders- en vertaalkosten) bij de opdrachtgever in rekening.

14.  Indien A Lawyer Arbeidsrecht met de opdrachtgever heeft afgesproken dat er een voorschot zal worden betaald, is A Lawyer Arbeidsrecht gerechtigd dit voorschot te verrekenen met de einddeclaratie.

15.  A Lawyer Arbeidsrecht hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is A Lawyer Arbeidsrecht gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15% van de hoofdsom. A Lawyer Arbeidsrecht is in dat geval niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

16.  A Lawyer Arbeidsrecht is gerechtigd dossiers na verloop van vijf jaren na het sluiten van een zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen.

17.  A Lawyer Arbeidsrecht is als gevolg van geldende regelgeving verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Opdrachtgever verleent zijn medewerking hieraan en, voor zover nodig, zijn toestemming.

18.  Wanneer er sprake is van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, dan prevaleert hetgeen in de opdrachtbevestiging is bepaald.

19.  Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en A Lawyer Arbeidsrecht is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bevoegd in het geval een geschil wordt voorgelegd  aan de gewone rechter, met dien verstande dat A Lawyer Arbeidsrecht bevoegd blijft geschillen voor te leggen aan de rechter die bevoegd zou zijn indien van deze forumkeuze geen sprake zou zijn.