Algemene Voorwaarden

Privacy

 

Algemene voorwaarden A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht & Privacy verklaring

1.      A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht is het samenwerkingsverband, waarbinnen de zelfstandige advocaten mr. A.H. Weijts-Huiskes (h.o.d.n. A Lawyer ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67577695) en mr. B.C.J. van Heerde (h.o.d.n. vanHeerde Arbeidsrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62250914) ieder voor eigen rekening en risico hun praktijk uitoefenen. A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht is geen rechtspersoon en geen maatschap.

2.      Deze voorwaarden gelden voor de deelnemende zelfstandige advocaten en voor degenen die werkzaam zijn voor het samenwerkingsverband. Waar in deze voorwaarden wordt vermeld “A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht” wordt hier tevens bedoeld de zelfstandige advocaten mr. A.H. Weijts-Huiskes (A Lawyer) en/of mr. B.C.J. van Heerde (vanHeerde Arbeidsrecht).

3.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht en de aan haar verbonden medewerkers in opdracht van derden verrichten, waaronder begrepen vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.      De opdrachtgever gaat een opdrachtovereenkomst aan met een van de advocaten van A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht. Uitsluitend de advocaat van A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht met wie de opdrachtovereenkomst is overeengekomen zal gelden als opdrachtnemer bij opdrachten die A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht voor haar opdrachtgever uitvoert, ook als een bepaalde aan A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht verbonden medewerker een bepaalde opdracht uitvoert. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet op de dienstverlening van A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht van toepassing.

5.      A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht zal gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt overeengekomen, verleent de opdrachtgever toestemming om bij dossierbeheer en communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke (technische) middelen, waaronder het internet (de cloud). A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade ontstaan doordat derden zich zonder toestemming van A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht toegang verschaffen tot vertrouwelijke informatie.

6.      Eventuele klachten over de dienstverlening door A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht worden afgehandeld conform de kantoorklachtenregeling van A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht. Bedoelde regeling wordt op verzoek wordt verstrekt.

7.      De zelfstandige advocaten van A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht hebben een eigen individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op de individuele polissen is de aansprakelijkheid voor het handelen van de andere niet op de betreffende individuele polis verzekerde advoca(a)t(en) uitgesloten.

8.      Iedere aansprakelijkheid van A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht wordt beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van de advocaat met wie een opdrachtovereenkomst is aangegaan in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van de advocaat komt. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van de betreffende advocaat plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van de advocaat beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 5.000,- (zegge: vijfduizend euro).

9.   A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: reputatieschade, gevolgschade, verlies van winst, verlies van omzet, verlies of aantasting van gegevens, verlies van goodwill.

10.   Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens A Lawyer Advocaten in ieder geval 12 maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.

11.   A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen indien zij dat noodzakelijk acht. A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit tekortkomingen van deze derden.

12.   Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht, vrijwaart de opdrachtgever A Lawyer Advocaten voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht.

13.   Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht berekend op basis van een door A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht vastgesteld uurtarief, vermeerderd met BTW (indien van toepassing). A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht is gerechtigd haar uurtarieven periodiek aan te passen. Gewerkte delen van een uur worden afgerond tot een veelvoud zes minuten.

14.   A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht brengt in beginsel maandelijks het verschuldigde honorarium en gemaakte kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt (zoals griffierechten, kosten voor inzage van relevante KvK documenten, reis-, deurwaarders- en vertaalkosten) bij de opdrachtgever in rekening.

15.   Indien A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht met de opdrachtgever heeft afgesproken dat er een voorschot zal worden betaald, is A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht gerechtigd dit voorschot te verrekenen met de einddeclaratie.

16.   A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15% van de hoofdsom. A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht is in dat geval niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

17.      A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht heeft vanwege de praktijk in het arbeidsrecht niet te maken met gelden die in haar beheer worden toevertrouwd. Om die reden is er voor gekozen om geen Stichting Derdengelden op te richten en te beheren. A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht kan dan ook kan geen derdengelden ontvangen.

18.   A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht is gerechtigd dossiers na verloop van vijf jaren na het sluiten van een zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen.

19.   A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht is als gevolg van geldende regelgeving verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Opdrachtgever verleent zijn medewerking hieraan en, voor zover nodig, zijn toestemming.

20.   Wanneer er sprake is van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, dan prevaleert hetgeen in de opdrachtbevestiging is bepaald.

21.   Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bevoegd in het geval een geschil wordt voorgelegd  aan de gewone rechter, met dien verstande dat A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht bevoegd blijft geschillen voor te leggen aan de rechter die bevoegd zou zijn indien van deze forumkeuze geen sprake zou zijn.

PRIVACYVERKLARING A LAWYER ADVOCATEN IN ARBEIDSRECHT

In deze Privacyverklaring kunt u informatie vinden over of, hoe en waarom A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht (A Lawyer) uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten, onze evenementen bezoekt, onze websites bezoekt (www.alawyer.nl) of op andere wijze met ons communiceert of in contact bent.

Met deze privacyverklaring informeert A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht u over wiens persoonsgegevens A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht verwerkt, welke gegevens worden verwerkt, voor welke doelen en op welke grondslagen dat gebeurt en wat uw rechten zijn. Onderaan deze privacyverklaring vindt u de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.

 Van wie verwerkt A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht persoonsgegevens?

• cliënten van A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht;

• ontvangers van mailing van A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht;

• gebruikers van het contactformulier op onze website;

• personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht;

• bezoekers van onze website.

A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht verwerkt de persoonsgegevens die (in)direct aan ons zijn verstrekt. U kunt daarbij denken aan onder andere uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres of een kopie van uw identiteitsbewijs.

Waarom mag A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht uw persoonsgegevens verwerken? A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht mag uw persoonsgegevens verwerken op één of meer van de volgende grondslagen:

• de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht;

• A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken;

• A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Uw persoonsgegevens kunnen onder andere voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

• het bijhouden van een klantenbestand;

• het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht en de verlening van juridische diensten. Dat betekent dat persoonsgegevens soms gedeeld moeten worden met bijvoorbeeld wederpartijen, hun belangenbehartigers, gerechtelijke instanties en andere geschillenbeslechters;

• het versturen van (digitale) mailing en nieuwsbrieven (bijvoorbeeld voor informatie over onze dienstverlening, aankondigingen of uitnodigingen voor evenementen en nieuwsberichten);

 • het nakomen van een wettelijke verplichting;

• het opnemen en onderhouden van contact.

A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht kan een derde (“verwerker”) de opdracht geven uw persoonsgegevens te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht en de verwerker is in dat geval verplicht. A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht zal ervoor zorgen dat deze verwerkersovereenkomst wordt gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.

A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving vereist is.

A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 

U hebt het recht A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht te verzoeken om inzage in, rectificatie van dan wel het wissen of verwijderen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens dan wel om overdracht van uw persoonsgegevens. Voor vragen dan wel een verzoek tot inzage, correctie van uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking, verwijdering of intrekking van uw toestemming of voor het maken van bezwaar kunt u contact opnemen via annerieke@alawyer.nl (of telefoonnummer 06-24113515) of brigitte@alawyer.nl (of telefoonnummer 06 41824748). Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door A Lawyer Advocaten in Arbeidsrecht, hebt u het recht deze klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).